အေရာင္းအဝယ္သမား ဂဏန္းတြက္စက္

နဲနဲပါးပါး တြက္ၾကည္႔ရေအာင္

အေကာင့္အမ်ိဳးအစား
သေကၤတ
Lot
ေငြေၾကး
Leverage
ဝယ္ေစ်း
ေရာင္းေစ်း
သတ္မွတ္ ပမာဏ
ပြိဳင့္တန္ဖိုး
ဝယ္ေစ်းေရာင္းေစ်းကြာျခားခ်က္
အဝယ္ ရက္ေက်ာ္ေၾကး
အေရာင္း ရက္ေက်ာ္ေၾကး
မာဂ်င္
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။