Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္

Forexဆိုင္ရာ စကားရပ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

လမ္းညႊန္စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ကုန္သည္မ်ားခင္ဗ်ား, မိတ္ေဆြတို႔ေလ့လာရန္အတြက္ နားလည္လြယ္ေသာ Forexသင္တန္းကို စီစဥ္ေပးထားပါတယ္. သင္တန္းတြင္ အဆင့္ေလးခုပါ၀င္ပါသည္: စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံအဆင့္, အလယ္တန္းအဆင့္, Intermediate အဆင့္နွင့္ ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ ဆိုျပီးအဆင့္ေလးဆင့္သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္. ဤသင္တန္းမွ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ သင္သည္ Forexနယ္ပယ္တြင္ စတင္ေလ့လာသူအဆင့္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဆင့္ထိတိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားမွာပင္ျဖစ္ပါသည္.
သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအားလံုးကို သင့္Forexေလ့လာသင္ယူေရးတြင္ အေထာက္အကူေကာင္းရေစမည့္ ထိေရာက္ေသာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဤေလ့လာသင္ယူရန္ပညာေပးသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေအာင္အသစ္ အသစ္ေတြကိုတင္ေပးေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေပးပါ!
Forexအေၾကာင္းကို FBSနွင့္အတူတကြေလ့လာရန္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပညာေပးသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တြင္ရွိေသာ အျခားက႑မ်ားကိုလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါသည္။


စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံအဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ Forexဆိုတာဘာလဲ၊ ေငြေၾကးေစ်းနွုန္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို ဘယ္လို“ဖတ္”မလဲဆိုတာနွင့္ FBSရဲ႕အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာ့၀ဲလ္မွတဆင့္ ေငြေၾကးအတြဲေတြကို ဘယ္လို ၀ယ္/ေရာင္းလုပ္သြားမလဲဆိုတာကို သင္ယူေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရွံုးအျမတ္ရလာဒ္အေျခအေနမ်ားကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္သြားမလဲဆိုတာ ေလ့လာသင္ယူနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမၻာ႔ေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကို စတင္သိရွိနားလည္သြားနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္.


အလယ္တန္းအဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ ေငြေၾကးနွင့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ သတင္းျဖစ္ရပ္အေႀကာင္းတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍သံုးသပ္ျခင္း FAနွင့္ ေစ်းနွုန္းအတက္အက်ျပသည့္ အတံုးမ်ား လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ TAနည္းျဖင့္ နက္နက္နဲနဲသံုးသပ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာသိရွိသြားမွာပဲျဖစ္သည္။ သင့္အေနနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ သံုးသပ္ခ်က္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘယ္လိုအသံုးခ်ရမလဲဆိုတာကို သင္ယူေလ့လာသြားနိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။


Intermediate အဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း, ေစ်းနွုန္းဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း, ranges, နွင့္breakoutsေတြအေၾကာင္းကို သိရွိနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဂ်ပန္စတိုင္candlesticksနွင့္ chartပံုစံမ်ားနွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္သမားမ်ား၏ စိတ္သေဘာအေျခအေနမ်ားကို သိရွိသြားမွာပဲျဖစ္ပါသည္။


ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ ဆံုးရွံုးနိုင္မွုriskေတြကိုဘယ္လို ေလွ်ာ႔ခ်စီမံသြားမလဲဆိုတာနွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆန္းစစ္သံုးသပ္နည္းမ်ားနွင့္ အဆင့္ျမင့္အေရာင္းအ၀ယ္နည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဤသင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာသင္ယူတတ္ေျမာက္သြားပါက သင့္ရဲ႕အျမတ္ေငြတိုးပြားေစရန္နွင့္ ဆံုးရွံုးမွုမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းသြားေစနိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္.

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

UK CPI (အဂၤလန္ စားသံုးသူမ်ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ေပးေခ်မွု အေျခအေန)

UK CPI ေဒတာကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္ ၁၁:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္.

နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူဇီးလန္၏ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္. ႏိုင္ငံတြင္မၾကာမီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ Jacinda Ardern၏ အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္. 

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera