စီးပြားေရး အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အေရးၾကီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား စာရင္း

ေန့ရက္ အခ်ိန္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား သက္ေရာက္မွု ပြဲမ်ား အသးစိတ္ ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Jul 17, 2018 23:00 USD

TIC Long-Term Purchases

94.0B 34.3B 45.6B
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 15, 2017 -12.9B 34.3B 45.6B
Apr 17, 2017 5.9B 34.3B 45.6B
Jun 15, 2017 59.7B 34.3B 45.6B
May 15, 2017 53.1B 34.3B 45.6B
Dec 15, 2017 80.9B 34.3B 45.6B
Jul 18, 2017 9.7B 34.3B 45.6B
Oct 17, 2017 1.2B 34.3B 45.6B
Aug 15, 2017 91.9B 34.3B 45.6B
May 15, 2018 49.0B 34.3B 45.6B
Sep 18, 2017 34.4B 34.3B 45.6B
Jul 18, 2018 03:30 AUD

MI Leading Index m/m

-0.2% 0.0%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Apr 19, 2017 -0.1% 0.0%
Mar 22, 2017 0.0% 0.0%
May 24, 2017 0.1% 0.0%
Jun 21, 2017 -0.1% 0.0%
Jul 19, 2017 0.0% 0.0%
Oct 18, 2017 -0.1% 0.0%
Aug 16, 2017 -0.2% 0.0%
Dec 20, 2017 0.1% 0.0%
Sep 20, 2017 0.1% 0.0%
Nov 22, 2017 0.1% 0.0%
Jul 18, 2018 11:30 GBP

PPI Input m/m

3.3% 0.3% 0.2%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 21, 2017 1.6% 0.3% 0.2%
Apr 11, 2017 -0.1% 0.3% 0.2%
Jun 13, 2017 -0.3% 0.3% 0.2%
May 16, 2017 0.0% 0.3% 0.2%
Jul 18, 2017 -0.7% 0.3% 0.2%
Aug 15, 2017 -0.3% 0.3% 0.2%
Sep 12, 2017 -0.2% 0.3% 0.2%
Oct 17, 2017 2.3% 0.3% 0.2%
Dec 12, 2017 1.0% 0.3% 0.2%
Nov 14, 2017 0.2% 0.3% 0.2%
Jul 18, 2018 11:30 GBP

RPI y/y

3.3% 3.5% 3.4%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 21, 2017 2.6% 3.5% 3.4%
Apr 11, 2017 3.2% 3.5% 3.4%
Jun 13, 2017 3.5% 3.5% 3.4%
May 16, 2017 3.1% 3.5% 3.4%
Jul 18, 2017 3.7% 3.5% 3.4%
Aug 15, 2017 3.5% 3.5% 3.4%
Sep 12, 2017 3.6% 3.5% 3.4%
Oct 17, 2017 3.9% 3.5% 3.4%
Jan 16, 2018 3.9% 3.5% 3.4%
Dec 12, 2017 4.0% 3.5% 3.4%
Jul 18, 2018 11:30 GBP

Core CPI y/y

2.1% 2.1% 1.9%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 21, 2017 1.6% 2.1% 1.9%
Jun 13, 2017 2.4% 2.1% 1.9%
Apr 11, 2017 2.0% 2.1% 1.9%
May 16, 2017 1.8% 2.1% 1.9%
Aug 15, 2017 2.4% 2.1% 1.9%
Jul 18, 2017 2.6% 2.1% 1.9%
Sep 12, 2017 2.4% 2.1% 1.9%
Oct 17, 2017 2.7% 2.1% 1.9%
Nov 14, 2017 2.7% 2.1% 1.9%
Dec 12, 2017 2.7% 2.1% 1.9%
Jul 18, 2018 11:30 GBP

HPI y/y

3.5% 3.8% 3.0%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 21, 2017 5.7% 3.8% 3.0%
Apr 11, 2017 5.3% 3.8% 3.0%
Jun 13, 2017 4.5% 3.8% 3.0%
May 16, 2017 5.6% 3.8% 3.0%
Aug 15, 2017 5.0% 3.8% 3.0%
Jul 18, 2017 5.3% 3.8% 3.0%
Sep 12, 2017 5.1% 3.8% 3.0%
Oct 17, 2017 4.5% 3.8% 3.0%
Nov 14, 2017 4.8% 3.8% 3.0%
Feb 13, 2018 5.0% 3.8% 3.0%
Jul 18, 2018 11:30 GBP

CPI y/y

2.4% 2.6% 2.4%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Apr 12, 2017 0.8% 2.6% 2.4%
Mar 21, 2017 1.8% 2.6% 2.4%
May 10, 2017 0.9% 2.6% 2.4%
Apr 11, 2017 2.3% 2.6% 2.4%
Jun 13, 2017 2.7% 2.6% 2.4%
May 16, 2017 2.3% 2.6% 2.4%
Jun 09, 2017 1.2% 2.6% 2.4%
Jul 10, 2017 1.5% 2.6% 2.4%
Jul 18, 2017 2.9% 2.6% 2.4%
Aug 15, 2017 2.6% 2.6% 2.4%
Jul 18, 2018 11:30 GBP

PPI Output m/m

0.5% 0.3% 0.1%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 21, 2017 0.6% 0.3% 0.1%
Apr 11, 2017 0.2% 0.3% 0.1%
Jun 13, 2017 0.4% 0.3% 0.1%
May 16, 2017 0.4% 0.3% 0.1%
Aug 15, 2017 0.0% 0.3% 0.1%
Jul 18, 2017 0.1% 0.3% 0.1%
Sep 12, 2017 0.1% 0.3% 0.1%
Oct 17, 2017 0.4% 0.3% 0.1%
Feb 13, 2018 0.4% 0.3% 0.1%
Dec 12, 2017 0.2% 0.3% 0.1%
Jul 18, 2018 12:00 EUR

Final Core CPI y/y

1.0% 1.0% 0.9%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 16, 2017 0.9% 1.0% 0.9%
Apr 19, 2017 0.7% 1.0% 0.9%
Jun 16, 2017 0.9% 1.0% 0.9%
May 17, 2017 1.2% 1.0% 0.9%
Dec 18, 2017 0.9% 1.0% 0.9%
Jul 17, 2017 1.1% 1.0% 0.9%
Aug 17, 2017 1.2% 1.0% 0.9%
Sep 18, 2017 1.2% 1.0% 0.9%
Oct 17, 2017 1.1% 1.0% 0.9%
Nov 16, 2017 0.9% 1.0% 0.9%
Jul 18, 2018 12:00 EUR

Final CPI y/y

2.0% 2.0% 2.0%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 16, 2017 2.0% 2.0% 2.0%
Apr 19, 2017 1.5% 2.0% 2.0%
Jun 16, 2017 1.4% 2.0% 2.0%
May 17, 2017 1.9% 2.0% 2.0%
Jul 17, 2017 1.3% 2.0% 2.0%
Dec 18, 2017 1.5% 2.0% 2.0%
Aug 17, 2017 1.3% 2.0% 2.0%
Sep 18, 2017 1.5% 2.0% 2.0%
Oct 17, 2017 1.5% 2.0% 2.0%
Nov 16, 2017 1.4% 2.0% 2.0%
Jul 18, 2018 12:34 EUR

German 30-y Bond Auction

1.06|1.2 1.02|1.7
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 15, 2017 1.04|1.3 1.02|1.7
Apr 19, 2017 1.18|1.4 1.02|1.7
May 17, 2017 0.87|1.2 1.02|1.7
Jun 21, 2017 1.24|2.3 1.02|1.7
Nov 22, 2017 1.22|1.7 1.02|1.7
Jul 19, 2017 1.02|2.0 1.02|1.7
Oct 18, 2017 1.27|1.8 1.02|1.7
Mar 14, 2018 1.33|1.5 1.02|1.7
Jul 18, 2018 15:30 USD

Building Permits

1.30M 1.33M 1.27M
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 16, 2017 1.29M 1.33M 1.27M
Apr 18, 2017 1.22M 1.33M 1.27M
May 16, 2017 1.27M 1.33M 1.27M
Jun 16, 2017 1.23M 1.33M 1.27M
Jul 19, 2017 1.17M 1.33M 1.27M
Aug 16, 2017 1.28M 1.33M 1.27M
Nov 17, 2017 1.23M 1.33M 1.27M
Oct 18, 2017 1.27M 1.33M 1.27M
Sep 19, 2017 1.23M 1.33M 1.27M
Dec 19, 2017 1.32M 1.33M 1.27M
Jul 18, 2018 15:30 USD

Housing Starts

1.34M 1.32M 1.17M
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 16, 2017 1.25M 1.32M 1.17M
Apr 10, 2017 214K 1.32M 1.17M
Apr 18, 2017 1.30M 1.32M 1.17M
May 16, 2017 1.20M 1.32M 1.17M
May 08, 2017 253K 1.32M 1.17M
Jul 11, 2017 195K 1.32M 1.17M
Jun 08, 2017 213K 1.32M 1.17M
Sep 11, 2017 222K 1.32M 1.17M
Jun 16, 2017 1.16M 1.32M 1.17M
Jul 19, 2017 1.12M 1.32M 1.17M
Jul 18, 2018 16:30 GBP

CB Leading Index m/m

-0.1% 0.0%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 17, 2017 0.6% 0.0%
Mar 14, 2017 0.1% 0.0%
Apr 18, 2017 0.4% 0.0%
May 22, 2017 0.7% 0.0%
Mar 20, 2017 0.3% 0.0%
Mar 21, 2017 0.9% 0.0%
Apr 20, 2017 0.5% 0.0%
May 22, 2017 0.4% 0.0%
Sep 21, 2017 0.3% 0.0%
Apr 24, 2017 1.3% 0.0%
Jul 18, 2018 17:00 USD

Fed Chair Powell Testifies

အင္ဒီေကတာ
Jul 18, 2018 17:30 USD

Crude Oil Inventories

-12.6M -3.4M 5.8M
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Mar 15, 2017 8.2M -3.4M 5.8M
Mar 22, 2017 -0.2M -3.4M 5.8M
Apr 19, 2017 -2.2M -3.4M 5.8M
Mar 29, 2017 5.0M -3.4M 5.8M
Apr 05, 2017 0.9M -3.4M 5.8M
Apr 12, 2017 1.6M -3.4M 5.8M
May 10, 2017 -0.9M -3.4M 5.8M
Apr 26, 2017 -1.0M -3.4M 5.8M
May 23, 2018 -1.4M -3.4M 5.8M
May 03, 2017 -3.6M -3.4M 5.8M
Jul 18, 2018 21:00 USD

Beige Book

အင္ဒီေကတာ

ေရြးထုတ္ရန္

ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား

သက္ေရာက္မွုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera