အေရာင္းအဝယ္ platform

Forex မွအျမင့္ဆံုးရရန္ နာမည္အႀကီးဆံုး အေရာင္းအဝယ္ apps ကိုအသံုးျပဳလိုက္ပါ။

MetaTrader 4

MetaTrader 4 ကိုဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အၾကံေပးလဲဆိုေတာ့ ?

MetaTrader 4 ဟာ ကမာၻေပၚမွာ နာမည္အႀကီးဆုံး trading platform တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ကြဲျပားျခားနားတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစုံလင္ျခင္း၊ ေခတ္မွီေသာ ဒီဇို္င္းရိွျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။ MT4 က traders တိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိုင္ၿပီး FBS မွ ကုန္သြယ္မွုလုံုျခံဳေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရိွတဲ႔ ကုန္သြယ္မွုအေျခအေနမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။

FBS-MetaTrader ျဖင့္ trade ျခင္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

 • အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွာ ေစ်းကြက္ မွဒါရိုက္အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
 • အေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါမ်ားကို ႀကိဳတင္ဖြင့္ထားႏုိင္ျခင္း
 • အလိုအေလ်ာက္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္အားေထာက္ပံ့ထားျခင္း
 • အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ speed အနည္းငယ္သာ လိုအပ္ျခင္း
 • အၿပီးသတ္ေအာ္ဒါမ်ားအားယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း
 • မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ တပ္ဘလက္မ်ားစသည့္ mobile devices မ်ားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိုင္ျခင္း
 • ေႏွာင္းေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ အနည္းဆံုး သာရွိျခင္း

Advantages of trading in FBS MT4 WEB-trader:

 • နဂို Windows, MAC OS, Android ႏွင့္ iOS ၏ စြမ္းရည္အတိုင္းရရိွျခင္း
 • ေဒါင္းလုပ္ ေတြ install ေတြ လုပ္စရာမလုိျခင္း
 • MT4 ၏ အဂၤါရပ္အားလုံး
 • သင့္ MT4 ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္လွုပ္ရွားျခင္း
 • အခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းမွုလုံျခံဳျခင္း ႏွင့္ ဆာဗာက်ျခင္းကိုကာကြယ္ျခင္း

အသစ္ေနာ ္! MetaTrader 4 MultiTerminal:

ဒီ ပရိုဂရမ္က သင့္ကိုကူညီေပးပါလိမ့္မယ္:

 • ေဖာက္သည္အေကာင့္မ ် ားစြာကို တျပိ ုင္တည္း စီမံခန္ ့ခြဲနိုင္ျခင္း
 • ေဖာက္သည္အေကာင့္မ ် ားစြာတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ခ ်က္မ ် ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
 • ဖြင့္ထားေသာေအာ ္ဒါမ ် ားနွင့္ ဆိုင္းင့ံထားေသာေအာ ္ဒါမ ် ားကို ထိန္းခ ် ဳပ္ စီမံေစာင့္ၾကည့္ေနနိုင္ျခင္း
 • အခ ်ိန္မွန္သတင္းမ ် ားနွင့္ ေဖာ ္ျပခ ်က္မ ် ားကို လက္ခံနိုင္ျခင္း
 • MetaTrader 4 MultiTerminal အတြက္လိုအပ္ေသာ စနစ္မ ် ား:
 • Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/2003.

MetaTrader 5

MetaTrader 5 ကိုဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အၾကံေပးလဲဆိုေတာ့ ?

MetaTrader 4 ဟာ ကမာၻေပၚမွာ နာမည္အႀကီးဆုံး trading platform တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ကြဲျပားျခားနားတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစုံလင္ျခင္း၊ ေခတ္မွီေသာ ဒီဇို္င္းရိွျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။ MT4 က traders တိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိုင္ၿပီး FBS မွ ကုန္သြယ္မွုလုံုျခံဳေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရိွတဲ႔ ကုန္သြယ္မွုအေျခအေနမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။

FBS-MetaTrader ျဖင့္ trade ျခင္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

 • အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွာ ေစ်းကြက္ မွဒါရိုက္အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
 • အေရာင္းအဝယ္ ေအာ္ဒါမ်ားကို ႀကိဳတင္ဖြင့္ထားႏုိင္ျခင္း
 • အလိုအေလ်ာက္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္အားေထာက္ပံ့ထားျခင္း
 • အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ speed အနည္းငယ္သာ လိုအပ္ျခင္း
 • အၿပီးသတ္ေအာ္ဒါမ်ားအားယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း
 • မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ တပ္ဘလက္မ်ားစသည့္ mobile devices မ်ားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိုင္ျခင္း
 • ေႏွာင္းေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ အနည္းဆံုး သာရွိျခင္း

FBS MT5 WEB-trader ျဖင့္ trade ျခင္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

 • နဂို Windows, MAC OS, Android ႏွင့္ iOS ၏ စြမ္းရည္အတိုင္းရရိွျခင္း
 • ေဒါင္းလုပ္ ေတြ install ေတြ လုပ္စရာမလုိျခင္း
 • အခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းမွုလုံျခံဳျခင္း ႏွင့္ ဆာဗာက်ျခင္းကိုကာကြယ္ျခင္း

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။