အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Forexေလာကမွာသင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းမ်ား

FBS ျဖင့္အတူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူၿပီးအက်ိဳးအျမတ္ပါျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေရာင္းအဝယ္အေျခအေနစိတ္ကူးစိတ္သမ္းမ်ား ဖန္းတီးၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာမက ၄င္းတို႔၏ Forex အက်ိဳးေက်းဇူးမွားကိုပါ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိရန္ အထူးပရိုမိုးရွင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့သည္။ သင္ဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ broker တစ္ခုကိုရွာေနသည္ဆိုပါက သင္ေနာက္ဆံုးေတာ့ တစ္ခုေတြ႔ရွိသြားၿပီဟု သင့္အတြက္သတင္းေကာင္းတစ္ခုေပးပါရေစ။

၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ FBS ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ထာဝရရွိေနၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ FBS ကိုေရြးခ်ယ္သလဲ။

  • ထိုက္တန္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ broker
  • Forex တြင္ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား
  • ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျမတ္အစြန္းထြက္သည့္ ေအာ္ဒါမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ၿပီးျပည့္စံုေနျခင္း
  • အျမင့္ဆံုးအရည္အခ်င္းရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္။
  • သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေသာ ေဖာက္သည္မ်ား

ဤအရာေတြကသင့္အတြက္မည္ကဲ့သို႔ဆိုလိုသလဲ။

အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

အခမဲ့စရံေငြအာမခံ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္ကိရိယာမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္ကိရိယာမ်ား

ပံုမွန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သိသာထင္ရွားေသာမိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ : lot တစ္ခုခ်င္းအတြက္ေဒၚလာ ၈၀ အထိ

၂၄/၇ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈ

အေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ပူးေပါင္းလက္တြဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

FBS သည္အေကာင္းဆံုး အေရာင္းအဝယ္အေျခအေနမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အနိမ့္ဆံုး စရံေငြေပးသြင္းမႈ ၁ ေဒၚလာ Spreads ၀ pip မွ အနိမ့္ဆံုးေအာ္ဒါပမာဏ ၀.၀၁
Leverage ၁:၃၀၀၀ အထိ Split-second execution ျပန္လည္ေစ်းေခၚမႈမရွိျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

FBS ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ IFSC (International Financial Services Commission) ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာေပၚရွိဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္အတိုင္း ေသခ်ာစြာလိုက္နာရန္ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါသည္။ ဤအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာဟာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ထိန္းခ်ဳပ္ဆုပ္ကိုင္ထားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အား ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဥပေဒမ်ားအရအကာအကြယ္ေပးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္ျခင္းမ်ိဳးေတြ႔ႀကံဳရမည္မဟုတ္ပါ။ FBS သည္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားၿပီး ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။