စာရြက္စာတမ္းမ်ား

FBS စီမံခန္​႔ခြဲမႈ အ​ေထာက္​အထားစာရြက္​စာတမ္​းမ်ား

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး တစ္ေနရာထဲတြင္ရွိျခင္

ဝယ္ယူသူ သေဘာတူညီမွု

ဝယ္ယူသူ သေဘာတူညီမွု ေဖာ္ျပခ်က္

ပါတနာ(IB) သေဘာတူညီခ်က္

ပါတနာ(IB) သေဘာတူညီမွု ေဖာ္ျပခ်က္

စြန္႔စားမွု သတိေပးျခင္း

စြန္႔စားမွု သတိေပးေဖာ္ျပခ်က္.

ေငြေၾကးခဝါခ်မွုတိုက္ဖ်က္ျခင္းမူဝါဒ

ေငြေၾကးခဝါခ်မွုတိုက္ဖ်က္ျခင္းမူဝါဒ ေဖာ္ျပခ်က္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။