ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား

ေအာင္ျမင္ေသာအေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေလ့လာလိုက္ပါ!

အနာဂတ္ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားရႈရန္

Date: 1st of January, 2017
Hotel "Sedona Hotel Yangon"
Speaker: Mr. Aung Thein Tun
Name of the seminar: "Technical Analysis & Trading Market Tops and Bottoms (Technical Approach to Global Financial Markets Series)"

Topics: 
- Forex market 
- technical analysis
- trading FX and metals 
- trading techniques

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။