ျပားဂဏန္း (ဆင့္) အေကာင့္

Forex တြင္ ၄င္းတိုနည္းလမ္းအတိုင္းေအာင္ျမင္စြာစတင္လိုသူမ်ားအတြက္ လံုးဝသင့္ေတာ္ပါသည္။

အေရာင္းအဝယ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

  • အစဦး စရံေငြ $1
  • spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္) စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 1 pip မွစ၍
  • ေကာ္မရွင္ ၀$
  • Leverage ၁:၁၀၀၀ အထိ
  • အမ ် ားဆံုးဖြင့္နိုင္ေသာ ေအာ္္ဒါအေရအတြက္နွင့္ ဆိုင္းင့ံထားနိုင္ေသာေအာ္​ ္ဒါအေရအတြက ၂၀၀
  • ေအာ္ဒါ ပမာဏ ၀.၀၁ မွ ၁၀၀၀ ဆင့္ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
  • Market Execution ၀,၃ sec မွစ၍, STP

ECNအေကာင့္မွလြဲ၍ က်န္သည့္အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအားလံုးတြင္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေရာင္း၀ယ္နိုင္ပါသည္။: ေငြေၾကးအတြဲ ၃၁မ်ိဳးနွင့္ သတၱဳ၂ခု. ECN အေကာင့္တြင္ – ေငြေၾကးအတြဲ ၂၅မ်ိဳးကိုေရာင္း၀ယ္နိုင္ပါသည္။

ထို႔အတူ ECNအေကာင့္မွလြဲ၍ အျခားအေကာင့္အမ်ိဳးအစားအားလံုးတြင္ အခမဲ့ေငြေၾကးအာမခံအစီအစဥ္နွင့္ ရက္ေက်ာ္ေၾကး အခမဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို ရရွိနိုင္ပါသည္။

အသံုးဝင္ေသာကိရိယာမ်ားပိုမိုရွာေဖြရန္

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။