ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

FBS - အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနတဲ့ broker. လက္တြဲညီညီေ႐ွ ့့သို႔ခ်ီ!

2009

စတင္ အေျခခ် ေဆာင္ရြက္!

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဟာ FBS ရဲ႔ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကိုဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အမွတ္သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်နပ္ဖြယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ယံုၾကည္မႈလွ်င္ျမန္စြာရရွိေစၿပီး ကမၻာတစ္လႊားက အေရာင္းအဝယ္သမားေတြရဲ႔ အေလးေပးမႈကိုခံရပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက ကုမၸဏီ၏ေက်ာ္ၾကားမႈကို ထပ္ခါထပ္ခါတိုးတက္ေစၿပီး FBS ရဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပထမဆံုးႏွစ္မကုန္ခင္မွာပင္လွ်င္ ေဖာက္သည္ ၅၀ ၀၀၀ ေက်ာ္သို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ထဲမွာပဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပူးေပါင္းလက္တြဲသူမ်ားကြန္ရက္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေဖာက္သည္အကူအညီေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

prize

2010

ကနဦးကံေကာင္းမ

FBS သည္၄င္း၏ ပထမဆံုးဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဆု -“အေကာင္းဆံုးအေသးစား Forex-broker” ဆုရရွိခဲ့သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားယံုၾကည္မႈဟာ ကုမၸဏီရဲ႔အေကာင္းဆံုးသက္ေသျဖစ္သလို မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။

FBS ဟာ၄င္းတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္တိုးတင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏွစ္မကုန္ခင္ကုမၸဏီ၏ေဖာက္သည္ထက္ဝက္ခန္႔ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ၿပိဳင္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာစတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆန္းစစ္ခ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

prize

2011

ႏိုင္ငံတကာ အသိမွတ္ျပဳျခင္း

FBS သည္ “အေကာင္းဆံုးအေသးစား Forex Broker” ဆိုကို ဆက္တိုက္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္သည္ကမၻလံုးဆိုင္ရာအတိုင္းအတာထိသြားရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ျပပြဲမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္း၊ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ဟာ နယ္ေျမျဖန္႔က်က္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္းေဖာက္သည္အရည္အတြက္ ၁၀၀ ၀၀၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ FBS သည္ေႏြးေထြးတဲ့တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပူးေပါင္းလက္တြဲသူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိလာခဲ့သည္။

prize

2012

ယံုၾကည္ထိုက္တန္မ

FBS ရဲ႔ၾသဇာရွိတဲ့ဆုေတြစာရင္းမွာဆု ၃ ခုတစ္ဆက္တည္းထပ္ျဖည့္ရပါလိမ့္မယ္ - “အာရွအလွ်င္အျမန္တိုးတက္လာေသာ broker” “အာရွအေကာင္းဆံုး Forex Broker” “အေကာင္းဆံုး MetaTrader 4 platform”. FBS ဟာႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျပင္မႈနဲ႔ယံုၾကည္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ဆုေၾကးေငြမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားစိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ သူမတူေသာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္း ေဖာက္သည္မ်ားကိုဆက္လက္ၿပီးအားေပးေနပါတယ္။ ပူးေပါင္းလက္တြဲသူမ်ားသည္ FBS ရံုးခြဲမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ပို၍ဖြင့္လာၾကသည္။

prize

2013

ႀကီးမာေသာအလွည့္အေျပာင္း

FBS သည္ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ေရာက္ရွိရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ cutting-edge နည္းပညာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုစတင္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္တုန္႔ျပန္မႈတြင္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Forex ကမၻာ၏အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဆု ၄ ခုရရွိခဲ့သည္။ “အာရွတြင္အေကာင္းဆံုး broker” “အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္အေကာင္းဆံုး broker” “အေကာင္းဆံုးပူးေပါင္းလက္တြဲမႈပရိုဂရမ္” “အေကာင္းဆံုးအေရာင္းအဝယ္ platform”. စုစုေပါင္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူအေရအတြက္ဟာ ၄၀၀ ၀၀၀ နားကပ္လာခဲ့သည္။

prize

2014

၅ ႏွစ္ေျမာက္ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့တိုးတက္မ

FBS ဟာ၄င္း၏ ငါးႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ပြဲစဥ္ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာကံစမ္းမဲမ်ားမဲႏွႈိက္၍ ေဖာက္သည္မ်ားအား မဲေဖာက္ေပးခဲ့သည္။ FBS သည္မ်ားစြာေသာႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ “အာရွအေကာင္းဆံုး broker” ၄ ႏွစ္ဆက္တိုက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေဖာက္သည္ သန္းဝက္ထက္ပိုမို၍ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ FBS Personal အေကာင့္သစ္တစ္ခုကိုလည္း စတင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုဒ္လည္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

prize

2015

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မွတ္တမ္းမ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

FBS သည္ကိုယ္တိုင္လုပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဆု ၁၁ ခုရရွိခဲ့သည္။ နယ္ပယ္အသစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ႀကီးထြာလာေနသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလက္တြဲသူအေရအတြက္သည္ ၁ သန္းေက်ာ္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏အလွည့္အေျပာင္းသည္ ႏွစ္ဆေက်ာ္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ႀကီးမာေသာ အလွဴအတန္းလုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒၚလာ ၄၀၀ ၀၀၀ ေက်ာ္လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္သည္။

prize

၂၀၁၆

အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ

FBSတြင္ ေအာ္ဒါဖြင့္ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္ သန္း၂၀၀ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ၿပီး ကမၻာတဝွမ္းမွ အေရာင္းအဝယ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူေပါင္း ၂သန္းခြဲေက်ာ္႐ွိသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ပိုမိုတိုးခ်ဲ့က်ယ္ျပန္႔လာေနပါသည္ - "ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ကုန္သည္အသစ္ေပါင္း ၇၀၀၀လာေရာက္ပူးေပါင္းလ်ွက္႐ွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရံုးခြဲေပါင္း ၄ခုခန္႔ အသစ္ဖြင့္လွစ္ေနရၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ၆ခုခန္႔ရ႐ွိလ်ွက္႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း FBSသည္ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚမွာပဲ သာယာယစ္မူးမေနဘဲ ေဖာက္သည္မ်ားကို အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ႐ိုမိုး႐ွင္းမ်ားကို ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနလ်ွက္႐ွိပါသည္။ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္ေပးလ်ွက္႐ွိပါသည္။!

ဆက္ရန္!

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera