စရံေပးသြင္းေငြအာမခံ

သင္၏စရံေငြကိုအာမခံထားၿပီး ေနာက္ထပ္မည္သည့္အခါမွေငြေၾကးဆံုးရံႈမႈမရွိပါ။

Bonus အခ်က္အလက္

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈ
  • အနည္းဆံုးအာမခံပမာဏ $100
  • အမ်ားဆံုးအာမခံပမာဏ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • ဝန္ေဆာင္မႈကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • အေျခအေနမ်ား လံုေလာက္ေသာ lot ပမာဏအေရာင္းအဝယ္လုပ္ၿပီး အခမဲ့စရံေပးသြင္းေငြအာမခံ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။

အေရာင္းအဝယ္ကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္းဟာ FBS တြင္အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္လာပါၿပီ!

  • အခမဲ့စရံေပးသြင္းေငြအာမခံ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။
  • သင္၏အေကာင့္ပမာဏ၏ ၁၀ မွ ၁၀၀ ရခိုင္ႏႈန္း အာမခံထားလိုက္ပါ။
  • FBS တြင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရင္း အာမခံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားဆံုးရံႈးသြားပါက အစားျပန္ေလွ်ာ္ေပးမည္။
  • Deposit insurance is available for Cent, Micro, Standard account types

ယခုပဲသင္၏ေငြေၾကးမ်ားကို အာမခံထားၿပီး ျပားစြန္းေလးေတာင္ အဆံုးရံႈးမခံပါႏွင့္

ဆံုးရံႈးမႈမရွိေသာအေရာင္းအဝယ္ကိုစမ္းၾကည့္လိုက္ပါ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

အက်ဳိးအျမတ္တြက္ရန္

စရံေငြပမာဏ
အာမခံရာခိုင္​ႏႈန္​း
Add three-level commission to calculations

အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရမည့္ lot ပမာဏ

40

အာမခံတင္ၿပီး ရရိွႏိုင္ေသာေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏ

$ 10000

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။