အေမရိကန္လက္လီအေရာင္းမ်ား

အေမရိကန္လက္လီအေရာင္းမ်ား

အေမရိကန္လက္လီအေရာင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးၿပီး တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ အတိုးႏႈန္းမ်ားျမွင့္တင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမလားဆိုတာကိုပါျပသေနသည္။ ညႊန္ကိန္းကို ၁၅:၃၀ (MetaTrader အခ်ိန္) တြင္ထုတ္ျပန္ၿပီး US ေဒၚလာတြင္ဦးတည္ခ်က္မ်ားရွိေသာသူမ်ားအေနနဲ႔ ထိုအရာမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera