ေရာင္းဝယ္သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လက္နက္: ဆုိင္းငံ့ ေအာ္ဒါမ်ား

ေရာင္းဝယ္သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လက္နက္: ဆုိင္းငံ့ ေအာ္ဒါမ်ား

ေစ်းကြက္ကို ၎ကမ္းလွမ္းသည့္ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ မဝင္ေရာက္ခ်င္သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က မတူႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာ အတြဲတစ္ခုကို ေစ်းႏႈန္းအနိမ့္နဲ႕ဝယ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သိျပီး၊ သင္ေစာင့္ရံုပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ေစ်းႏႈန္း ထပ္မံဦးတည္မည့္လားရာကို မေသခ်ာေပမယ့္ ေသခ်ာတဲ့အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္မည္ဆုိတာ သိရင္ေတာ့၊ ၎ထပ္မံဦးတည္ရာသည္ ရွင္းလင္းပါလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ? ေမာ္နီတာေရွ႕မွာထိုင္ျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းအဆင့္ သင္လိုခ်င္တဲ့အေျခအေနေရာက္တဲ့ထိ ေစာင့္မလား?ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘယ္လုပ္လိမ့္မလဲ။ ဆိုင္းငံ့ေအာ္ဒါမ်ား သင့္အတြက္ဖန္တီးေပးထားပါတယ္!

ဆိုင္းငံ့ေအာ္ဒါ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ သူတို႕ကေတာ့ ကန္႕သတ္ထားသည့္ ေအာ္ဒါမ်ားႏွင့္ ရပ္ဆုိင္း ေအာ္ဒါမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးမွ ေရာင္းမလား၊ ဝယ္မလားဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျမဲခ်ရသည့္အေလွ်ာက္၊ ကန္႕သတ္ထားေသာ ေအာ္ဒါမ်ားႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္မွာ ယုတၱိတန္ပါသည္: အဝယ္ လစ္မစ္ႏွင့္ အေရာင္း လစ္မစ္။ ရပ္ဆုိင္းေအာ္ဒါမ်ားသည္ အဝယ္ရပ္ဆုိင္းႏွင့္ အေရာင္း ရပ္ဆုိင္းေအာ္ဒါမ်ားကဲ့သို႕ ကြဲထြက္သြားႏိုင္ပါသည္။

pending order (4).png

အကန္႕အသတ္ေအာ္ဒါႏွင့္ စၾကရေအာင္။

ေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္က်သြားျပီး ေသခ်ာတဲ့အဆင့္တစ္ခုကေန ေစ်းတန္းထိျပီး ျပန္ကန္တက္သြားမည္ဟု သင္ယူဆတယ္ဆုိပါစို႕။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေျပာင္းျပန္လွန္အမွတ္(လက္ရွိေပါက္ေစ်း ေအာက္တြင္)ျဖစ္မည္ ဟု သင္ထင္သည့္ေစ်းတန္းမွာ BUY LIMIT ထားသင့္ပါသည္။ ဒီေအာ္ဒါမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ အနိမ့္ေစ်းမွာဝယ္လို႕ရျခင္းျဖစ္သည္။

 Buy-Limit.jpg

အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ ေစ်းႏႈန္းအထက္ တက္သြားတာကို သင္ျမင္ေပမည့္၊ ၎သည္ အားေကာင္းသည့္ ခုခံ(resistance) နဲ႕ၾကံဳျပီး၊ ေနာက္သို႕ျပန္ကန္ျပီး၊ က်သြားလိမ့္မည္ဟု သင္ေသခ်ာေနပါသည္။ ဒီလိုအေျခအေနတြင္၊ လက္ရွိေပါက္ေစ်းအထက္တြင္ SELL LIMIT ထားသင့္ပါသည္။ ဒီေအာ္ဒါအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ လကၡဏာရပ္သည္ ပိုျမင့္ေသာေစ်းႏႈန္းတြင္ ေရာင္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

 Sell-Limit.jpg

သင္သည္ support (သို႕) resistance အဆင့္မ်ားကိုကိုင္ထားလိုသည့္အခါတြင္ အကန္႕အသတ္ေအာ္ဒါမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ကို မွတ္ထားပါ။

ဆုိင္းငံ့ ေအာ္ဒါမ်ား ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳး၊ ရပ္ဆုိင္းေအာ္ဒါ အေၾကာင္းကေရာ ဘာလဲ?

ရပ္ဆုိငး္ေအာ္ဒါမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္တစ္ခု ေစ်းႏႈန္းကို (သို႕) အဆင့္ကို ျဖတ္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည့္အခါ အသံုးျပဳပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းအထက္တက္သြားျပီး၊ ေသခ်ာတဲ့အဆင့္တစ္ခုေရာက္ျပီး၊ ထုိ႕ထက္ ေဝးေဝးထပ္သြားဦးမည္ဟု သင္ေသခ်ာသည္ဟု ေတြးၾကည့္ပါ။ ဒီအေနအထားတြင္၊ လက္ရွိေပါက္ေစ်းရဲ႕အထက္တြင္ BUY STOP ထားသင့္ပါသည္။

 Buy-Stop.jpg

ေျပာင္းျပန္အေနျဖင့္၊ ေစ်းႏႈန္းက်သြားျပီး၊ ေသခ်ာတဲ့အဆင့္တစ္ခုေရာက္ျပီးရင္ ျပန္ျပီးေဝးေဝးထိ က်သြားလိမ့္မည္ဟု အျမင္ရွိတယ္ဆုိပါစို႕။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ လက္ရွိေပါက္ေစ်းေအာက္တြင္ SELL STOP ထားပါ။

 Sell-Stop.jpg

သင္ေမးႏုိင္ပါတယ္: ေစ်းႏႈန္းျပန္ကန္မတက္ဘဲ၊ လားရာတစ္ခုထဲသာ ဆက္ေရြ႕ေနမည္ဆုိပါက ဘာလို႕ ရပ္ဆုိင္းေအာ္ဒါသံုးသင့္သလဲ? ပိုနိမ့္တဲ့ေစ်းမွာ ဝယ္ႏုိင္ (သို႕) ပိုျမင့္တဲ့ေစ်းမွာ ေရာင္းႏုိင္ပါတယ္။ အရိပ္အျမြက္တစ္ခု ဒီမွာပါ။ ရပ္ဆိုင္းေအာ္ဒါကို ေစ်းႏႈန္း၏ ထပ္မံဦးတည္ရာကို တိက်စြာအတည္ျပဳရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ အတြဲသည္ ေသခ်ာတဲ့အဆင့္ေရာက္ရွိပါက၊ ထပ္သြားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာႏုိင္ျပီး၊ တနည္းအားျဖင့္၊ သင္ေရြးထားတဲ့အဆင့္မေရာက္ခင္ ျပန္ကန္တက္ႏုိင္ပါသည္။

အေရးၾကီးအၾကံျပဳခ်က္: သင့္ ဆိုင္းငံ့ေနရာတြင္ သင္ေရြးထားသည့္အဆင့္ကို ေစ်းတန္းမထိပါက၊ အေရာင္းအဝယ္ မပြင့္ပါ။ သင့္အျမတ္အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈၾကီးကို ဒီေနရာတြင္ဖံုးကြယ္ထားပါသည္။ သင့္ေအာ္ဒါအေကာင္အထည္မေပၚပါက ပိတ္သင့္ပါသည္။ တနည္းဆုိရေသာ္၊ သင္ဒါကို ေမ့ထားႏုိင္ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုသည္ သင္မလုပ္ခ်င္တဲ့အခါ ပြင့္ပါလိမ့္မည္။ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ သင့္ဆုိင္းငံ့ေအာ္ဒါမ်ားအတြက္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ာ၊ ဆုိင္းငံ့ေအာ္ဒါမ်ားသည္ သင့္အားစိုက္ထုတ္မႈႏွင့္ စခရင္ေရွ႕ကအခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ ဆုိင္းငံ့ေအာ္ဒါမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္း၏ အနာဂတ္လားရာမွာ ေသခ်ာေအာင္ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး ေစ်းႏႈန္းအေနအထားတြင္ သင့္ကိုေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို ပိုတိက်ျပီး၊ ပိုအျမတ္ရေအာင္လုပ္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းၾကီးတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္!

တူညီေသာ

Carry trade strategyCarry trade ဗ်ဴဟာ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သင့္အား နည္းပညာဆုိင္ရာ အေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာျပခဲ့ျပီးပါျပီ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera